Skip to content

De rechtsvoorganger van Stichting TSC Fonds, Stichting Michelle, is bij notariële akte opgericht op 29 december 1999 met als doelstelling:

“De stichting heeft ten doel financiële ondersteuning te verlenen voor wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot de ziekte Tubereuze Scierose Complex alsmede, nadat voormeld onderzoek is afgerond, met betrekking tot medisch onderzoek in het algemeen.”

De stichting tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door de financiële ondersteuning van:
a. wetenschappelijk onderzoek;
b. congressen en workshops;
c. het geven van voorlichting
en al hetgeen verder ter bereiking van het doel bevorderlijk kan zijn

Op 10 oktober 2017 zijn de statuten van Stichting Michelle aangepast, alsmede is een naamswijziging doorgevoerd. De nieuwe naam, Stichting TSC Fonds, sluit beter aan bij de (ongewijzigde) doelstelling van de Stichting.

Stichting TSC fonds is aangesloten bij de FIN, de branchevereniging van fondsen en foundations, en onderschrijft de FIN Code Goed Bestuur. Deze code bevat opgestelde normen over effectief en verantwoord bestuur.

FIN Code Goed Bestuur
Back To Top