Skip to content

Schenken aan Stichting TSC Fonds kan via een éénmalige of een periodieke schenking.

Eenmalige schenking

Een éénmalige schenking is een schenking die in één keer wordt gedaan. Of een schenking die wel jaarlijks wordt gedaan, maar niet in een overeenkomst is vastgelegd.

Eénmalige schenkingen aan één of meer goede doelen leveren belastingvoordeel op via de giftenaftrek. Er geldt wel een drempelbedrag en een maximum: Het totaal aan (losse) giften moet hoger zijn dan 1% van het ‘drempelinkomen’ en mag niet hoger zijn dan 10% van het ‘drempelinkomen’ met een minimum van € 60.

Periodieke schenking

Een periodieke schenking is een schenking die aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging. U mag zelf weten of de jaarlijkse gift in één keer of in meer keren wordt betaalt.
  • Het bedrag moet in vijf jaar achter elkaar aaneengesloten gebeuren. Langer mag ook.
  • Er is vastgelegd wanneer de jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld bij overlijden of wanneer uw partner overlijdt.

Periodieke schenkingen zijn voor 100% van de belasting aftrekbaar en er bestaat een drempel noch een maximum. Een voorbeeld overeenkomst is hier beschikbaar.

Nadere informatie

Nadere informatie voor een éénmalige of periodieke schenking is op de website van de Belastingdienst beschikbaar.

Overboekingsinstructie

Een schenking kunt u overmaken op de rekening ten name van Stichting TSC Fonds bij de ABNAMRO Bank, rekeningnummer NL05ABNA0463889584 onder vermelding van éénmalige of periodieke schenking.

Uiteraard kunt u contact met ons opnemen voor nadere informatie of toelichting.

Back To Top